Prohodul maicii domnului versuri


Starea I-a 

1️⃣ Fiind Maica Vieții, îngropării te-ai dat
Şi-ale îngerilor cete s-au înspăimântat
Adormirea ta cinstind-o luminat.

2️⃣ Născătoarea vieții și-al luminii izvor
La-ntuneric ucenicii cum te pogor?
Tu fiind lumina noastră-a tuturor!

3️⃣ Te mărim pe tine, Maica toatei zidiri
Şi-nălţăm duios cântări Sfintei Adormiri
Întru care plată dai acestei firi.

4️⃣ N-a rămas în groapă preacurat trupul tău
Ci mutatu-te-ai cu dânsul la Dumnezeu
Ca să fi părtașă Slavei Lui mereu.

5️⃣ Iisus a toate Împărat prea slăvit
Te-a ales pe tine Maică și, negrăit,
Fără de prihană tu L-ai zămislit.

6️⃣ Stăpânul făpturii pe pământ pogorând
Cum venise întrupându-Se oarecând
Astăzi vine dornic duhul tău luând.

7️⃣ În chip tainic astăzi și noi toți ne-adunăm
Şi cu Sfintele Femei jalnic îți cântăm
Dând înconjur năsăliei ne-nchinăm.

8️⃣ Pe cea mai frumoasă decât tot ce-i zidit
Prin a căruia născare ne-am învoit
Cum s-o vadă firea că s-a pristăvit?

9️⃣ Iară iadul Maică, cum mai poate răbda
Întru tot fulgerătoarea lumina ta?
Căci orbește neputând a te vedea.

🔟 Dumnezeu Cuvântul trup luând, Mariam,
Spală firea ponosită a lui Adam
Şi din iad sloboade omenescul neam.

1️⃣1️⃣ Cerul și pământul îndelung s-au uimit
De străina zămislire ce s-a plinit
Întru tine, Prea Curată, negrăită.

1️⃣2️⃣ O, minuni străine, lucru nou nevăzut
Cum și Maică și Fecioară te-ai cunoscut
Că din sângiuiri prea curate ai născut.

1️⃣3️⃣ Din această lume simțitor te-ai mutat
Dar cu darul tău curată nu ne-ai lăsat
Izbăvind pe credincioși de la păcat neîncetat.

1️⃣4️⃣ Chiar de-ai fost ascunsă ca un rob în mormânt
Dar făptura te vădește înțelegând
Că Stăpână ești în cer și pe pământ.

1️⃣5️⃣ Dac-a fost în groapă trupul tău pristăvit
Pentru noi paharul morții s-a îndulcit
Plecăciunea ta cea multă socotind.

1️⃣6️⃣ Odrăslind din tine spicul cel tăinuit
Credincioşii Pâinea vieții au dobândit
Şi din stricăciune toți ne-am izbăvit.

1️⃣7️⃣ Ca un sfeșnic, Maică, pe pământ luminezi
Pravoslavnica credință o îndreptezi
Şi pe cei robiți de patimi liberezi.

1️⃣8️⃣ Ca un fulger cete de Hristos vestitori
Vin din marginile lumii purtaţi de nori
Ca să-ngroape trup de viaţă dătător.

1️⃣9️⃣ Areopagitul și cu el Ierotei
Au venit din depărtare cu Timotei
Dimpreună cu toți Sfinţii Arhierei.

2️⃣0️⃣ Pe a vieții Piatră cea din unghi tăinuit
Dintru sângiuirile tale o ai urzit
Şi în lume viaţă nouă ai croit.

2️⃣1️⃣ Adormind cu trupul în mormânt te pogori
Şi-l arăți pe el izvor tămăduitor
Pravoslavnicilor tăi Închinători.

2️⃣2️⃣ Ca să mântuiască pe strămoșul Adam
A venit Mântuitorul vestit din neam
Pogorând ca roua-n mitră, Mariam.

2️⃣3️⃣ Să-i cuprindă groaza și cutremurul rău
Pe acei ce defăimează numele tău
O, Prea Sfântă Maică a lui Dumnezeu.

2️⃣4️⃣ După legea firii dintre vii ai apus,
Dar fiind a Vieții maică la Ea te-ai dus,
Odihnindu-te în Slava cea de sus.

2️⃣5️⃣ Plâng noroade, preoți și bătrâni Arhierei
Dimpreună cu slăviții învățăcei
Iar Mironosiţele jelesc cu ei.

2️⃣6️⃣ Cum erai în viaţă sprijin cald tuturor
Şi de astăzi fii de-a pururi pe viitor
Ocrotind cu darul pe al tău popor.

2️⃣7️⃣ Sub pământ ca luna ai apus, dar răsari
La trei zile ca un soare de Mai,
Primăvara vieții noastre, dulce rai!

2️⃣8️⃣ Tu născând Viaţa, cum te-aşezi în mormânt
Se-nfioară ceata îngerilor strigând:
Cum te acoperi, Sfinte Acoperământ?

2️⃣9️⃣ Porumbiţă frumoasă, cu penaj aurit,
Eşti Fecioară, căci Stăpânul te-a împodobit
Ca să fii lăcaș cu totul prea cinstit.

3️⃣0️⃣ Cel căzut din viaţă iar moștean s-a făcut
Când Fecioara fără patimă a născut
Pe Cuvântul cel fără de început.

3️⃣1️⃣ Când a fost să vadă trupul ei răposat
Îngereştile puteri foarte s-au mirat
Cum cea nestricată moarte a gustat.

3️⃣2️⃣ De la margini Sfinţii, alergând prea cu zor,
Sfântul trup la întuneric ei îl pogor-;
În mormânt, lumina noastr-a tuturor.

3️⃣3️⃣ Pogorând la groapă, ceata Îngerilor
Înconjoară străjuind pe Stăpâna lor;
Trupul cel de viaţă pricinuitor.

3️⃣4️⃣ Heruvimii slavei luminat dănţuiesc
Când se-nalţă cel de taină rai pământesc
În locașul slavei cel împărătesc.

3️⃣5️⃣ Dintru stricăciune pe cel mort prin păcat
Cu născarea ta Curată L-ai ridicat
Şi-n podoaba cea dintâi ne-ai îmbrăcat.

3️⃣6️⃣ Porumbiţă frumoasă, cu penaj aurit,
Eşti Fecioară, căci Stăpânul te-a-mpodobit
Ca să-i fii sălaș cu totul prea cinstit.

3️⃣7️⃣ Rânduială nouă tuturor s-a vestit
Prin străina zămislire ce s-a plinit
În mitrasul pururea neprihănit.

3️⃣8️⃣ Dintru tine Fiul chip de rob a primit
După fire arătându-se îndoit:
Dumnezeu fiind și om desăvârşit.

3️⃣9️⃣ Chivotul se-ascunde; de la mari depărtări
Vin noroadele, duios înălțând cântări
Întru slava prea cinstitei ei mutări.

4️⃣0️⃣ Ceata de Apostoli se adună de zor
Ca s-aşeze în mormânt prea frumos odor
Pe a Vieții Maică, Doamna tuturor.

4️⃣1️⃣ Rânduiala firei s-o plineşti te-ai plecat,
Dar ca Maică a cerescului împărat
Tu rămâi cu trupul veșnic nestricat.

4️⃣2️⃣ Pe al tău, Curată, scump Mormânt îl cinstesc
Şi Slăvita Adormire o preamăresc:
Întru care dat-ai birul cel firesc.

4️⃣3️⃣ Chiar de mori, Curată, dar viezi în Hristos,
Preamărită sus la Cer, şi-ntru cei de jos,
Sprijinind pe cei cu suflet credincios.

4️⃣4️⃣ O, ce bucurie, ce dulceață simţeşti
Întru slava şi odihna celor cerești
Căci cu Domnul Slavei, tu împărtășești.

4️⃣5️⃣ Unul din Treime trup din tine primind
Firea cea cuvântătoare s-a înnoit
Minunată taină, lucru preamărit!

4️⃣6️⃣ Proorocii, Maică, de demult au cântat
Că din viţa lui David, tu, preaminunat
Odrăsli-vei pe Hristos cel așteptat.

4️⃣7️⃣ O, lumina lumii și-al vieții izvor,
Cum în loc întunecos Sfinţii te pogor-?
Se uimește firea prea tânguitor!

4️⃣8️⃣ Naţie pizmaşă, ucigaş popor,
Ce sminteală ai avut, viţa Iudelor,
De voieşti surparea Sfintei Sfintelor?

4️⃣9️⃣ Ticăloase jidov, vino soi blestemat
De-ţi cunoaşte uneltirea din păcat,
Din tăierea braţului tău cel spurcat.

5️⃣0️⃣ Urmând Maica Milei lui Hristos Dumnezeu
Lecuieşte pe acel urgisit Evreu
Părăsindu-şi legea lui fariseu.

5️⃣1️⃣„Maică şi Fecioară, mama dulce a mea
Cum să rabd acum văzând îngroparea ta”
Aşa Simon Petru prea se tânguia.

5️⃣2️⃣ „Cine-mi dă izvoare ca să plâng îndeajuns?”
Strigă Pavel, de durere fiind pătruns,
Când se vede-n groapă trupul ei ascuns.

5️⃣3️⃣ Munţii se-nfioară. „Tu, norod credincios
Tânguieşte-te şi plângi astăzi dureros”.
Glăsuiesc Învăţăceii lui Hristos.

5️⃣4️⃣ Oarecând, o, Maică, simţitor vom vedea,
După ducerea la Cer, frumuseţea ta
Căci de-acuma cerul Tu vei desfăta.

Slavă …

5️⃣5️⃣ Te mărim Cuvinte, cu Părintele Tău,
Iar Duhului Prea Sfânt ne-nchinăm mereu,
Preamărind în Troiță pe un Dumnezeu.

Şi acum …

5️⃣6️⃣ Te cinstim, o, Maică a Celui făr-de ani
Închinându-ne la groapa din Gheţimani,
Cercetează-ne pe noi cei sărmani.

Starea a II-a 

1️⃣ Se cuvine azi să mărim pe Prea Curata Maică
Care-ntrece cu cinstirea pe Heruvimi
Şi-i slăvită mai presus de Serafimi.

2️⃣ Se cuvine dar să-i cântăm celei cu dar dăruită
Care-ncape pe Cuvântul Dumnezeiesc
Întru pântecele ei cel fecioresc.

3️⃣ Cele pământeşti se-nfioară cu cele din slavă
Cum dumnezeiasca fire s-a deşertat
Locuind în pântecele Tău curat.

4️⃣ Una dintre Maici, născut-ai fără durere;
Căci precum sămânţă ai zămislit
Şi născarea se lucrează negrăit.

5️⃣ După cum întâi cu cuvântul se zideşte firea
Tot asemenea rodeşte mitrasul tău
Luând chip de rob Cuvântul lui Dumnezeu.

6️⃣ Tatăl cel ceresc, bunăvoie arătând spre tine
Iară Duhul Sfânt pe tine umbrindu-te
Se-ntrupează Fiul, preamărindu-te.

7️⃣ Ca şi Fiul tău, tu adormi după firească lege;
Dar a treia zi te scoală ca dintr-un somn
Dătătorul Vieţii şi al morţii Domn.

8️⃣ Sub pământ apui, tu fiind plămada vieţii nostre,
Căci din moarte ne-am sculat cei care zăceam
Prin născarea Vieţii dintr-al nostru neam.

9️⃣ Plâns cuviincios şi cântare să aducem Maicii
Ca atunci când s-a-ngropat fiul omului
Ca să fim părtaşi de Slava Domnului.

1️⃣0️⃣ Mir adevărat eşti Fecioară, Prea Curată Maică
Care lumea miresmeşti cu bun miros
Odrăslind clondirul Vieţii, pe Hristos.

1️⃣1️⃣ Întunericul cu împărăţia lui se pierde
Slobozindu-se din iad cei cari-au crezut
Că vei naşte Fiul Cel întâi-născut.

1️⃣2️⃣ Apă ce viezi, Născătoarea Râului Vieţii
Curăţeşte-ne ale noastre întinăciuni
Şi stârpeşte ale vieţii mătrăguni.

1️⃣3️⃣ Spre a primeni firea noastră cea căzută, Fiul
A zdrobit pe cel din veac şarpe pierzător
Odrăslind din tine cu trup muritor.

1️⃣4️⃣ Sad prea minunat ce răsari mlădiţă de viaţă
Prin umbrirea cea de taină cu Duhul Sfânt
Odrăslind viaţa nouă pe pământ.

1️⃣5️⃣ A căzut Adam sub blestem în Raiul desfătării,
Dar cu rază de nădejde s-a întărit
Că-L vei naşte tu pe Cel făgăduit.

1️⃣6️⃣ Varsă din belşug adunarea Sfinţilor Apostoli
Băutura umilinţei ca un prinos
Aşezându-te acum în groapă jos.

1️⃣7️⃣ Sfântul tău Mormânt, ascunzişul Cortului de taină
Îl cinsteşte, Prea Curată, norodul tău
Prea mărind mutarea ta la Dumnezeu.

1️⃣8️⃣ Soarele acum ca la vremea Patimilor Sfinte
Îşi ascunde cu sfială lumina sa
Neputând să vadă adormirea ta.

1️⃣9️⃣ Desfătare eşti, căci născut-ai pe dulceaţa lumii.
Deci acum cu lacrimi calde noi te rugăm
Ca de Sfânta Slavă să ne desfătăm.

2️⃣0️⃣ Tremură văzând, boldul cel aducător de moarte
Că a sufletelor rană tămăduieşti
Odrăslind balsamul vieţii omeneşti.

2️⃣1️⃣ Ochilor prea dulci şi cinstiţi ai Prea Curatei Maici
Căutaţi cu-nduioşare spre Dumnezeu
Ca să facă milă cu norodul său.

2️⃣2️⃣ Imnuri îngereşti îţi aduce Sfânta adunare
A Slăviţilor Apostoli şi Arhierei,
Iară Serafimii se unesc cu ei.

2️⃣3️⃣ Sub pământ apui Aurora zilei cea de taină.
Căci pe Soarele Hristos tu L-ai răsărit
Peste neamul nostru cel ticăloşit.

2️⃣4️⃣ S-a înfricoşat, din adâncuri văzându-te iadul
Şi schimbându-se la faţă „Vai!” a strigat,
Dar ce soare iese aşa luminat!

2️⃣5️⃣ Soarele frumos străluceşte după vremea nopţii
Iar tu cu frumuseţea Duhului Sfânt
Eşti la ceruri soare şi jos pe pământ.

2️⃣6️⃣ Globul pământesc întru sânul primind pe Maica
S-a clătit din adâncime înfiorat
Când a fost în groapă trupul prea curat.

2️⃣7️⃣ Al virtuţii mir şi aromă săvârşirii sfinte
Dă-ne nouă Prea Curată să folosim
Spre miros de taină jos la ţintirim.

2️⃣8️⃣ În mormânt cioplit se ascunde trupul Prea Curatei
Iar a treia zi Puterile îl ridic’
După cum ne spune Sfântul Ucenic.

2️⃣9️⃣ Toma Geamănul, ca un vifor străbătând văzduhul
Şi purtându-se grăbit pe aripi de gând
Te-a văzut cu trupul către cer urcând.

3️⃣0️⃣ Sfântul Ucenic al prea dulcelui tău Fiu, Curată,
În văzduh întâmpinându-te a strigat:
„Iată Maica Domnului a înviat!”

3️⃣1️⃣ Cort prea minunat, încăpând pe Ziditorul firii,
N-ai rămas în groapă jos, ca cei muritori,
Ci te-ai dus în slava Celui în Trei Sori.

3️⃣2️⃣ Strălucit odor chipul tău neveştejit rămâne
Chiar de se-nmormântează năstrapa ta.
Dar îi dă viaţă Mana cea din ea.

3️⃣3️⃣ Tainic ai ajuns ca şi discul poleit al lunii;
Dar pe unul din Treime cea în Trei Sori
Îi răsari celor din noapte muritori.

3️⃣4️⃣ S-a încredinţat a Apostolilor Sfântă Ceată
Că tu eşti Sfinţirea noastră a tuturor
De te-ai şi purtat simţitor pe mâna lor.

3️⃣5️⃣ Adormind Adam, necăjitul somn al veşniciei,
I-a urmat pe-acelaşi drum Eva cu amar
Fiind ea unealtă a lui Veliar.

3️⃣6️⃣ Tu adormi puţin, dar te scoli ca şi Mântuitorul
După cum mai înainte ţi s-a vestit
Că te muţi în Slava Fiului iubit.

3️⃣7️⃣ Jos te-ai pogorât, dar acum te odihneşti în slavă
În lăcaşurile Celui fără de ani
Cercetând cu darul pe cei sirimani.

3️⃣8️⃣ Cei fără de trup, Arhistrategii Sfintelor Cete
Când o văd pe Prea Curata că s-a mutat
Se grăbesc s-o-ntâmpine prea minunat.

3️⃣9️⃣ Mai aleasă eşti decât moscul de Liban, Fecioară,
Căci a Duhului podoabă o ai deplin.
Cuvios îţi cântă neamul tău creştin.

4️⃣0️⃣ Cătrăniţilor, ticăloasă naţie de jidovi,
Învierea lui Hristos voi nesocotiţi,
Iar acum surparea Maicii uneltiţi!

4️⃣1️⃣ Porumbiţă eşti strălucind frumos cu fecioria
Şi fiind împodobită prea minunat
Ai zburat cu sufletul înaripat.

4️⃣2️⃣ Iarăşi Gavriil ca la Nazaret odinioară
A venit ca să-ţi vestească şi la Sion
Că te cheamă Fiul la cerescul Tron.

4️⃣3️⃣ Se înfioară azi de lumina ta cea negrăită
Iadul cel nesăţios, tânguindu-se:
Vai! Cum văd pe talpa mea clătindu-se.

4️⃣4️⃣ Plâns-au cu amar, Cinstitoarele cele cu miruri
Aşezată când ai fost în mormânt cioplit
Tu fiind palatul Celui prea mărit.

4️⃣5️⃣ Cum ai suferit îngropare, Prea Curată Maică,
Strigă cele purtătoare de mir femei
Şi cu ceata Sfântă de Învăţăcei.

4️⃣6️⃣ Prea înfricoşat se arată tuturor lucrul
Când se vede aşezat astăzi în mormânt
Cortul Întrupării Sfântului Cuvânt.

4️⃣7️⃣ Versuri şi cântări cuvios să înălţăm Curatei,
Iară Sfântul ei mormânt toţi să-l preacinstim,
Căci prin odrăslirea ei ne izbăvim.

Slavă …

4️⃣8️⃣ Dumnezeule, întru trei feţe preamărit deapururi
Întăreşte pe Păstori şi norodul Tău
Împotriva uneltirii celui rău.

Şi acum …

4️⃣9️⃣ Maica Domnului, Prea Curată pururea Fecioară,
Dă Bisericii scăpare de bântuieli
Şi o păzeşte neclătită de sminteli.

Starea a III-a 

1️⃣ Neamurile toate
Laudă-ngropării
Ti-aduc duios, Fecioară.

2️⃣ Petru se coboară şi-n mormânt te-aşează
Cu mare cuviinţă.

3️⃣ Cele cu miresme, în rând cu Ucenicii
Îţi cântă de-ngropare.

4️⃣ O, făptură, vino, prea jalnică cântare
S-aducem toţi Fecioarei.

5️⃣ Pe a Vieţii Maică, urmând celor cu miruri
La groapă s-o petrecem.

6️⃣ Ioane, prea iubite al Domnului Apostol,
Îngroapă pe Fecioara.

7️⃣ Pavele Sfinţite, Lăcaş ales de taină,
Dumnezeieşte cântă-i.

8️⃣ Ierarhi, podoabei voastre aduceţi lăudare
Cu sfânta adunare.

9️⃣ Ai Mirului prieten, duioasă versuire
Cântaţi-i Prea Curatei.

1️⃣0️⃣ Marie Magdaleno, aleargă azi ci jale
La Ghetsimani de vale.

1️⃣1️⃣ Revarsă miruri scumpe, căci azi clondirul tainic
Al Mirelui s-ascunde.

1️⃣2️⃣ Apleacă-ţi înălţimea, bătrâne Eleoane,
Spre Valea Ghetsimani.

1️⃣3️⃣ Clăteşte-te, Sioane, şi tu cu Eleonul
Făcându-i loc Stăpânei.

1️⃣4️⃣ Iar tu, Sfinţite Iacob, cântându-i îngereşte
Prohodul săvârşeşte.

1️⃣5️⃣ Cei hrăniţi cu mană, îşi tind zavistica mână
Spre cea fără prihană.

1️⃣6️⃣ Ei cearcă să răstoarne năstrapa cea de taină
Ce poartă pâinea Vieţii.

1️⃣7️⃣ O, câtă nesimţire la cei de altă dată
Îşi ucideau profeţii.

1️⃣8️⃣ Ca slugă prea vicleană, aleargă făr-de minte
Iudeule Satană.

1️⃣9️⃣ Pe Maica Izbăvirii, Iudei fără de lege
Încearcă s-o răstoarne.

2️⃣0️⃣ Dar bine-a zis Scriptura, la patul tău Fecioară
Voinicii stau de pază.

2️⃣1️⃣ Te-nalţi la ceruri precum i s-arătase
Lui Iacob tainic scara.

2️⃣2️⃣ Cu imnuri se pogoară a îngerilor cete
La groapa ta, Fecioară.

2️⃣3️⃣ Toiagul ce-nfrunzise al lui Aaron, cu taină
Pe tine te vestise.

2️⃣4️⃣ Iar rugul altădata, nears fiind de pară
Te însemna, Fecioară.

2️⃣5️⃣ Mutându-te în Slavă, făptura cea gândită
Prea minunat îţi cântă.

(Schimbarea tonului)

2️⃣6️⃣ O, Prea dulce Maică a lui Hristos Cuvântul,
Îndură-te de lume.

2️⃣7️⃣ Cântări tânguitoare femeile cu miruri
Înalţă azi cu jale.

2️⃣8️⃣ Cum stai fără suflare, fiind a Vieţii Maică,
Prea Sfântă Născătoare.

2️⃣9️⃣ Se pierde rătăcirea, iar cei căzuţi într-însa
Prin Fiul tău se scoală.

3️⃣0️⃣ În iad, la întuneric, Cuvântul se pogoară
Ca să ne izbăvească.

3️⃣1️⃣ Din undiţa satanei, pe cei căzuţi din viaţă
Hristos îi liberează.

3️⃣2️⃣A ta născare sfântă răsare lumii viaţă
De aceea toţi îţi cântă.

3️⃣3️⃣ În groapa stricăciunii vrăjmaşii tăi să cadă
Cei ce nu vor să creadă!

3️⃣4️⃣ Cuvinte, Domn a toate, învaţă-ne cu darul
Cântarea Prea Curatei.

3️⃣5️⃣ Pe Maica Ta, Cuvinte, pe Mieluşeaua, Doamne,
Cum groapa o cuprinde.

3️⃣6️⃣ Cămara Vieţii astăzi s-acopere stropind-o
Femeile cu miruri.

3️⃣7️⃣ Apostolii cu jale din inimă suspină:
Dar cum ne laşi, Stăpână!

3️⃣8️⃣ Lumina Vieţii noastre, în groapă la-ntuneric
O, cum te-acoperi, Maică!

3️⃣9️⃣ Strămoşilor sculare făcându-te pricină
Cum mori acum, Stăpână!

4️⃣0️⃣ Făptura o slăveşte pe Maica Ta, Hristoase,
Ce te-a născut trupeşte.

4️⃣1️⃣ Se pierde azi, Fecioară, amarul cel de moarte
Născând dulceţă iară.

4️⃣2️⃣ Solirea să ne fie Mutarea ta la Fiul
Celor ce-ţi cântă ţie.

4️⃣3️⃣ Cu miruri de credinţă femeile te-ngroapă
Cu sfânta cuviinţă.

4️⃣4️⃣ Iar tu cu dor fierbinte, fiind a Vieţii Maică,
Te muţi la cele Sfinte.

4️⃣5️⃣ Grăbeşte de ne scoate pe noi, sirimanii,
Din undiţa satanei.

4️⃣6️⃣ Puterile din slavă privesc nedumerit
Cum te aşezi în groapă.

4️⃣7️⃣ Cum glia te ascunde, privelişte străină
Şi de mirare plină.

4️⃣8️⃣ Iar duhul tău se vede purtat la cer de Fiul
Ce are trup din tine.

4️⃣9️⃣ Zidirea cea simţită plângând se tânguieşte
Lipsindu-se de tine.

5️⃣0️⃣ Gândirea se-nfioară de multa plecăciune
A Maicii Prea Curate.

5️⃣1️⃣ Acuma curg izvoare
De miruri şi de lacrimi
La groapa ta, Fecioară.

5️⃣2️⃣ Bisericii dă pace,
Norodului scăpare,
Prea Sfântă Născătoare.

Slavă …

5️⃣3️⃣ O, Treime Sfântă,
Unime în trei Feţe,
Pe toţi ne miluieşte!

Şi acum …

5️⃣4️⃣ Părtaşi, Fecioară, fie
De-a Fiului tău slavă
Acei ce-ţi cântă ţie!

Rate post
4.5/5 - (13 votes)